Važna obaveštenja

Zbog reorganizacije rada na Institutu, počev od 01.07.2023.god., svi ambulantni pregledi će se obavljati u samo u pre podnevnoj smeni.

Poštovane kolege,

U interesu naših pacijenata, a u cilјu njihove pripreme za obavlјanje planirane hirurške intervencije u već zakazanom terminu, neophodno je da PACIJENT prilikom upućivanja u Institut za ortopediju Banjica bude STABILNOG ZDRAVSTVENOG STANјA SA UREDNIM LABORATORIJSKIM I DIJAGNOSTIČKIM PARAMETRIMA.

S toga Vas molimo da pacijentu obezbedite:

Potrebnu medicinsku dokumentaciju:

 • Uput za ambulantni specijalistički pregled - uput bez termina, (za pacijente iz unutrašnjosti overen od strane nadležnog fonda);
 • Prethodnu medicinsku i dijagnostičku dokumentaciju (skener, ultrazvuk, itd);
 • Izveštaj sa nalazom i mišlјenjem nadležnog doktora uže specijalnosti o podobnosti za operativni zahvat koji nije stariji od 30 dana, u slučajevima kada je pacijent:
  • hronični bolesnik (nalaz i mišlјenje pneumoftiziologa, kardiologa, hematologa i dr.)
  • o preležao plućnu emboliju (nalaz i mišlјenje pulmologa ili kardiologa)

 

Potrebne laboratorijske analize (ne mogu biti starije od 30 dana):

Hematološke analize

(kompletna krvna slika, sedimentacija eritrocita);

Biohemijske analize

(glikemija, urea, kreatinin, totalni bilirubin, AST, ALT, ukupni proteini,

natrijum, kalijum, ukupni kalcijum, alkalna fosfataza);

Hormoni štitne žlezde

(fT4, TSH)

Skrining koagulacije

(aPTT, PT( INR), fibrinogen);

Rezultat krvne grupe

(ABO i RhD), izdat iz transfuziološke službe regionalne bolnice; rezultat treba da sadrži podatke o imenu, imenu roditelјa, prezimenu i JMBG.

Bris grla i nosa Kompletan pregled urina

(samo za pedijatrijske pacijente)

i urinokulturu

(potrebno je doneti nalaz sterilne urinokulture).

Ukoliko postoje bilo kakva odstupanja u laboratorijskim analizama dostaviti mišlјenje specijaliste/specijaliste uže specijalnosti o razlozima za to, preduzetim merama i podobnosti za obavlјanje planirane hirurške intervencije.

 

Potrebne dijagnostičke procedure:

RTG grudnog koša - sa opisom radiologa ili pneumoftiziologa;

EKG - sa izveštajem interniste;

UZ srca - za starije od 75 godina (ne sme biti stariji od 6 meseci);

CDS krvnih sudova vrata sa izveštajem neurologa - u slučaju preležanog moždanog udara (CVI);

DOPPLER krvnih sudova donjih ekstremiteta uz mišlјenje vaskularnog hirurga o podobnosti za ortopedsku operaciju u slučaju postojanja proširenih vena na nogama.

 

 

VAŽNA NAPOMENA

 

 • Nedelјu dana pre operacije pacijent treba da prekine sa lekovima koje koristi kao antiagregacionu terapiju (acetilsalicilna kiselina 100 mg), ukoliko nadležni internista u našoj ustanovi ne odredi drugačije (pacijenti sa ugrađenim stentovima i bay-pas intervencijama na krvnim sudovima).
 • Upotrebu nesterodnih antireumatika (Brufen, Movalis, Diklofen ...) treba obustaviti nedelјu dana pre operacije imajući u vidu njihov uticaj na procese koagulacije krvi.
 • Ako pacijent uzima lekove koji značajno utiču na koagulaciju krvi (preparati dikumarola...), vrlo je važno da se prestanak uzimanja ovih lekova dogovori sa ordinirajućim lekarom, uz definitivnu konsultaciju sa nadleznim internistom u našoj ustanovi.
 • Dve nedelјe pre operacije treba ukinuti primenu leka Metotrexat (MTX) koji se koristi u terapiji reumatoidnog artritisa ili nekog drugog sistemskog obolјenja uz nalaz nadležnog reumatologa.
 • Nedelјu dana pre operacije treba prekinitu upotrebu bilјnih i drugih alternativnih lekova i dodataka.

Služba za specijalističko konsultativnu delatnost

 

 

PROCEDURA PRIPREME ZA OPERATIVNO LEČENјE

Kancelarija za Liste čekanja IO Banjica upućuje pozivno pismo pacijentu za anesteziološki pregled sa detalјnim uputstvima za planirani operativni zahvat.

Na anesteziološkom pregledu, nakon uvida u zdravstveno stanje pacijenta i priloženu medicinsku dokumentaciju, biće mu zakazan pregled kod specijaliste interne medicine koji će se obaviti u našoj Ustanovi.

 

Na internističkom pregledu:

 • ukoliko je zdravstveno stanje pacijenta stabilno i laboratorijski i dijagnostički parametri uredni, isti dobija obaveštenje o tačnom datumu prijema,
 • ukoliko se ustanovi da u ovom trenutku zdravstveno stanje pacijenta nije stabilno ili postoje značajna odstupanja u laboratorijskim i dijagnostičkim parametrima, isti se upućuje na dalјe konsultativne preglede uz zakazanu ponovnu internističku kontrolu u IO Banjica.

 

S poštovanjem,

Kancelarija za liste čekanja

Kabinet za Liste čekanja IO Banjica upućuje Vam pozivno pismo za anesteziološki pregled sa detalјnim uputstvima za planirani operativni zahvat, nakon mišlјenja lekara specijaliste ortopedije sa traumatologijom iz naše Ustanove.

Na anesteziološkom pregledu, nakon uvida u Vaše zdravstveno stanje i priloženu medicinsku dokumentaciju, zakazuje Vam se pregled kod specijaliste interne medicine u našoj Ustanovi.

Na internističkom pregledu:

 • ukoliko je Vaše zdravstveno stanje stabilno i laboratorijski i dijagnostički parametri uredni, dobijate obaveštenje o tačnom datumu prijema;
 • na kontrolnom internističkom pregledu na dan prijema dobijate konačnu saglasnost za operativno lečenje i odlazite na Šalter za prijem na stacionarno lečenje.

Ukoliko se na anesteziološkom/internističkom pregledu ustanovi da u ovom trenutku Vaše zdravstveno stanje nije stabilno ili postoje značajna odstupanja u laboratorijskim i dijagnostičkim parametrima, bićete upućeni na dalјe konsultativne preglede uz zakazanu ponovnu anesteziološku/internističku kontrolu u IO Banjica.

Kontrola se može odložiti u periodu od 30 dana. Ukoliko se pretpostavi da je potrebno duže ispitivanje i lečenje, Vaš status na Listi biće zamrznut.

Po sticanju uslova za operativno lečenje zakazuje Vam se novi anesteziološki/internistički pregled po prioritetu, preko Kabineta za Liste čekanja.

NAPOMENA:

Pacijent se u skladu sa članom 9. Pravilnika o listama čekanja obaveštava o stavlјanju na Listu čekanja radi ugradnje implantata u ortopediji (kukovi i kolena). Osigurano lice može biti stavlјeno samo na jednu listu čekanja za istu zdravstvenu uslugu i to samo u jednoj zdravstvenoj ustanovi.

 

S poštovanjem,

Kabinet za Liste čekanja

OBAVEŠTENјE ZA PACIJENTA

Poštovana/i,

Potrebno je da dođete na PRIPREMNI PREOPERATIVNI

ANESTEZIOLOŠKI PREGLED u Institut za ortopediju Banjica, Mihaila Avramovića 28, Beograd sa:

 • Uputom za ambulantni specijalistički pregled - (za pacijente iz unutrašnjosti overen od strane nadležnog fonda)
 • Kompletnom dosadašnjom medicinskom dokumentacijom (fotokopiranom)*
 • Dijagnostičkom dokumentacijom*
 • Laboratorijskim analizama*

Nedolazak na zakazani termin pregleda imaće za posledicu skidanje sa liste čekanja. Kao jedina objektivna sprečenost smatraće se potvrda o stacionarnom - bolničkom lečenju i u tom slučaju dobićete novi datum anesteziološkog pregleda, a na već zakazan termin pregleda, potvrdu može dostaviti uži član porodice.

 

*OBAVEŠTENјE ZA VAŠEG IZABRANOG LEKARA IZ DOMA ZDRAVLjA

 

Poštovane kolege,

U interesu naših pacijenata, a u cilјu njihove pripreme za obavlјanje planirane hirurške intervencije u već zakazanom terminu, neophodno je da PACIJENT prilikom upućivanja u Institut za ortopediju Banjica bude STABILNOG ZDRAVSTVENOG STANјA SA UREDNIM LABORATORIJSKIM I DIJAGNOSTIČKIM PARAMETRIMA.

Stoga Vas molimo da pacijentu obezbedite:

Potrebnu medicinsku dokumentaciju:*

 • Uput za ambulantni specijalistički pregled - uput bez termina, ( za pacijente iz unutrašnjosti overen od strane nadležnog fonda);
 • Prethodnu medicinsku i dijagnostičku dokumentaciju (skener, ultrazvuk, itd);
 • Izveštaj sa nalazom i mišlјenjem nadležnog doktora uže specijalnosti o podobnosti za operativni zahvat koji nije stariji od 30 dana, u slučajevima kada je pacijent:
  • hronični bolesnik (nalaz i mišlјenje pneumoftiziologa, kardiologa, hematologa i dr.)
  • preležao plućnu emboliju (nalaz i mišlјenje pulmologa ili kardiologa)

Potrebne laboratorijske analize (ne mogu biti starije od 30 dana): *

Hematološke analize - (kompletna krvna slika, sedimentacija eritrocita);

Biohemijske analize - (glikemija, urea, kreatinin, totalni bilirubin, AST, ALT, ukupni proteini, natrijum, kalijum, ukupni kalcijum, alkalna fosfataza);

Hormoni štitne žlezde - (fT4, TSH)

Skrining koagulacije - (aPTT, PT (INR), fibrinogen);

Rezultat krvne grupe - (ABO i RhD), izdat iz transfuziološke službe regionalne bolnice; rezultat treba da sadrži podatke o imenu, imenu roditelјa, prezimenu i JMBG.

Bris grla i nosa - (samo za pedijatrijske pacijente).

Kompletan pregled urina i urinokulturu - (potrebno je doneti nalaz sterilne urinokulture).

UKOLIKO POSTOJE BILO KAKVA ODSTUPANјA U LABORATORIJSKIM ANALIZAMA DOSTAVITI MIŠLjENјE SPECIJALISTE/SPECIJALISTE UŽE SPECIJALNOSTI O RAZLOZIMA ZA TO, PREDUZETIM MERAMA I PODOBNOSTI ZA OBAVLjANјE PLANIRANE HIRURŠKE INTERVENCIJE.

Potrebne dijagnostičke procedure: *

RTG grudnog koša sa opisom radiologa ili pneumoftiziologa;

EKG sa izveštajem interniste;

UZ srca za starije od 75 godina (ne sme biti stariji od 6 meseci);

CDS krvnih sudova vrata sa izveštajem neurologa - u slučaju preležanog moždanog udara (CVI); DOPPLER krvnih sudova donjih ekstremiteta uz mišlјenje vaskularnog hirurga o podobnosti za ortopedsku operaciju u slučaju postojanja proširenih vena na nogama.

Važno obaveštenje:

 • Nedelјu dana pre operacije prekinite sa lekovima koji se koriste kao antiagregaciona terapija
  (acetilsalicilna kiselina 100 mg), ukoliko nadležni internista u našoj ustanovi ne odredi drugačije (pacijenti sa ugrađenim stentovima i bay-pas intervencijama na krvnim sudovima).
 • Upotrebu nesterodnih antireumatika (Brufen, Movalis, Diklofen ...) obustaviti nedelјu dana pre operacije imajući u vidu njihov uticaj na procese koagulacije krvi.
 • Ako pacijent uzima lekove koji značajno utiču na koagulaciju krvi (preparati dikumarola...), vrlo je važno da se prestanak uzimanja ovih lekova dogovori sa ordinirajućim lekarom, uz definitivnu konsultaciju sa nadležnim internistom u našoj ustanovi.
 • Dve nedelјe pre operacije ukinuti lek Metotrexat (MTX) koji se koristi u terapiji reumatoidnog artritisa ili nekog drugog sistemskog obolјenja uz nalaz nadležnog reumatologa.
 • Nedelјu dana pre operacije prekinite upotrebu bilјnih i drugih alternativnih lekova i dodataka. U dogovoru sa anesteziologom i internistom/pedijatrom dobićete tačnu terapiju šta i koliko da pijete, a šta je potrebno da prestanete da koristite.

 

 

S poštovanjem,

Kancelarija za liste čekanja

Zbog rekonstrukcije Odeljenja za radiološku dijagnostiku, od 15.09.2022. god., pregledi na aparatu za merenje gustine kostiju – DEXA – se neće izvoditi.
O terminu početka rada istih naknadno ćemo vas obavestiti.