IZIS - Moj doktor

 Poštovani,

Sa uvođenjem programa Moj doktor, a u cilјu olakšanja i ubrzanja procesa rada kao i povećanja zadovolјstva pacijenata i medicinskih radnika, dostavlјamo Vam nekoliko bližih informacija o radu Instituta za vreme prelaznog perioda i usklađivanja našeg informacionog sistema sa integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom.

Zakazivanje pregleda ne može se više obavlјati direktno – telefonom ili na šalteru Instituta, već samo od strane izabranog lekara na primarnom nivou zdravstvene zaštite, u skladu sa odlukom Ministarstva zdravlјa.

Svi lekari Instituta za ortopedsko – hirurške bolesti „Banjica“, specijalisti ortopedije sa traumatologijom, bave se lečenjem svih ortopedskih stanja i bolesti. Ipak, u cilјu lakšeg i preciznijeg zakazivanja pregleda, postoji spisak lekara sa užim oblastima ortopedije kojima se dominantno i na ekspertskom nivou bave:

 • tumori i koštane ciste
 • benigni i maligni,
 • gornji ekstremiteti,
 • donji ekstremiteti,
 • rame,
 • koleno,
 • kuk,
 • kičma,
 • dečija ortopedija 
 • patologija i razvojni poremećaji,
 • loše srasli prelomi
 • lažni zglob,
 • stopalo,
 • šaka
 • ručni zglob i plastična hirurgija,
 • urođene anomalije ekstremiteta sa inegalitetom (skraćen ekstremitet),
 • neuroortopedija,
 • zapalјenske bolesti zglobova
 • reumatizam, lupus i sl. - osteoporoza,
 • opšta hirurgija.

Prilikom izdavanja uputa treba proveriti da li postoje otvoreni termini za zakazivanje u Institutu i njih koristiti za izdavanje regularnih uputa. Ukoliko ne postoje otvoreni termini za zakazivanje pregleda, zbog čega je neophodno izdati uput bez termina, preporuka je da se pacijenti opredele prema doktoru ili danu u kome se dominantno leče pacijenti sa specifičnom patologijom ( http://www.iohbb.edu.rs/index.php/sr-yu/83-info-iohbb/598-uze-oblasti-ortopedije-lat ).
Zakazivanje ne važi za pacijente koji nisu osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i strance, odnosno za pacijente koji plaćaju zdravstvene preglede.
Naposletku naglašavamo da je sve napred predloženo usmereno na pobolјšanje lečenja naših pacijenata, skraćenje čekanja na pregled specijaliste ortopedske hirurgije koji se u najvećoj meri bavi specifičnom problematikom koju pacijent navodi kao svoj glavni problem.

Za sve što bi Vas moglo interesovati ostajemo Vam na raspolaganju.

 

Rukovodstvo IOHB „Banjica“

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju kao i RTG dijagnostika nije otvorena za zakazivanje pacijenata od strane izabranog lekara sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Prim. dr Sandra Vulević Farmer
Služba fizikalne medicine i rehabilitacije

U cilju poboljšanja sistema zakazivanja skrećemo pažnju na sledeće:

-Prilikom zakazivanja prvih pregleda za lekare specijaliste ortopedije sa traumatologijom potrebno je koristiti ponuđene slobodne termine dokle god postoje neiskorišćeni za bilo kog lekara,a ne kreirati upute bez termina za ustanovu

-Pri odabiru vremena za pregled birati prvi sledeći slobodan termin, nepreskačući slobodne termine

 

Jelena Mijušković
Šef odseka medicinske informatike

Zakazivanje pacijenata sa osteoporozom nije otvoreno od strane izabaranog lekara sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite.

 

Služba za specijalističko-konsultativne delatnosti