Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku


Rukovodilac Službe:


Šef odseka medicinske informatike:

 • Jelena Мanojlović

 

Odsek za unapređenje kvaliteta rada

Odsek za unapređenje kvaliteta rada se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u saradnji sa Komisijom za unapređenje kvaliteta rada. Ova aktivnost se kontinuirano sprovodi od strane sestara i tehničara zaduženih za rad na unapređenju i kontroli kvaliteta zdravstvene zaštite u Ustanovi.

Aktivnosti Odseka za unapređenje kvaliteta rada obuhvataju sledeće:

 • Prikuplјanje, analiza i evaluacija izveštaja o radu (mesečnih, kvartalnih i godišnjih), planova rada i planova za unapređenje kvaliteta rada službi/odelјenja Instituta;
 • Praćenje sprovođenja usvojenih strategija i planova, evaluacija istih i izrada izveštaja o izvršenju plana rada Instituta (šestomesečnog i godišnjeg), kao i ugovorenih obaveza ka Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, izrada zdravstveno-statističkih izvešaja koji se prosleđuju Institutu za javno zdravlјe Srbije i sl.;
 • Izrada planova rada i planova za unapređenje kaliteta rada Službe i Instituta;
 • Formiranje i ažuriranje baze podataka i dokumentacije u vezi sa planovima i izveštajima;
 • Upravlјanje procesom akreditacije u Institutu, koordinisanje procesa implementacije postojećih procedura i protokola, uvođenje novih kao i kontinuirano održavanje postignutih standarda i unapređenja klvalteta rada;
 • Praćenje, sumiranje i analiza podataka za pokazatelјe kvaliteta;
 • Sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada;
 • Učestvovanje u sprovođenju istraživanja zadovolјstva korisnika bolničkih usluga i zaposlenih, analizi dobijenih rezultata i preduzimanju mera sa cilјem za kontinuiranim povećanjem istog;
 • Učešće u radu Komisije za unapređenje kvaliteta rada;
 • Izrada edukativnog materijala, obrazaca i uputstava;
 • Unapređenje funkcionalnosti i ažuriranje veb-sajta Instituta;
 • Komunikacija sa javnošću (PR aktivnosti);
 • Aktivno učešće u sprovođenju sistema DSG, šifriranje osnovnog uzroka hospitalizacije, komplikacija i komorbiditeta, procedura i pratećih dijagnoza po sistemu Dijagnostički srodnih grupa;

Odsek za medicinsku informatiku

Odsek medicinske informatike obezbeđuje nesmetano svakodnevno funkcionisanja i bezbednost svih informacionih sistema na Institutu, servera, računara, računarske mreže, interneta i celokupne hardverske opreme.

Aktivnosti Odseka za medicinsku informatiku obuhvataju sledeće:

 • Administriranje svih informacionih sistema i pomoć svim korisnicima sistema u radu;
 • Administriranje kalendara rada svih lekara i opreme na Institutu u Integrisanom Zdravstvenom Informacionom Sistemu;
 • Praćenje zakonskih izmena vezanih za medicinsku dokumentaciju i preduzimanje aktivnosti da iste budu promenjene u okviru informacionih sistema ;
 • Planiranje i unapređenje softvera i mrežne infrastrukture, redovnim ažuriranjem Windows operativnog sistema na svim računarima na Institutu i zaštitom od virusa;
 • Optimizacija korišćenja hardvera;
 • Redovno ažuriranje sajta Instituta;
 • Registar pacijenata, prikuplјanje svih neophodnih parametara o ortopedskom lečenju u okviru Ustanove.