Služba za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost


Pomoćnik direktora za obrazovni i naučno-istraživački rad:


Rukovodilac Službe za naučno- istraživačku i obrazovnu delatnost:


 

 Aktivnosti Službe:

Specijalna ortopedsko-hirurška bolnica je 1965. godine registrovana kao naučna ustanova. Odelјenje za naučno-istraživački rad osnovano je 1. februara 1973. godine, spajanjem biblioteke i fotolaboratorije, a izborom dr Milana Mitrovića za načelnika. Od strane lekara Bolnice septembra 1970. godine pokrenut je prvi broj časopisa “Acta orthopaedica Iugoslavica.” Na čelu ovog odelјenja u narednom periodu su bili: dr Zdeslav Milinković, dr Branko Sbutega, dr Goran Čobelјić i dr Vesna Nikolić (od januara 2016). Danas osnovna delatnost Odelјenja je praćenje svih naučnih i stručnih sastanaka i skupova na kojima se razmatra problematika vezana za ortopedsku hirurgiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, plastičnu hirurgiju, opštu hirurgiju, takođe školovanje i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika svih profila . Odelјenje koordiniše i rad  Instituta i Medicinskog fakulteta u Beogradu, posebno u domenu sticanja i reizbora naučnih zvanja (koja nisu direktno vezana za fakultet). Jedna od glavnh delatnosti ovog odelјenja je planiranje i sprovođenje Kontinuirane medicinske edukacije (KME) medicinskih radnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom (medicinskih sestara i tehničara, lekara različitih specijalnosti i drugih medicinskih radnika i saradnika). Važan deo aktivnosti odelјenja je praćenje učešća naših zdravstvenih radnika u projektima i studijama koje organizuju različite institucije iz zemlјe i inostranstva.