Odeljenje za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (bolnička apoteka)


Načelnik odeljenja:


Glavni farmaceutski tehničar:

 • Danijela Lazarević

 

Aktivnosti Odelјenja:

 • Planiranjanje i sprovođenje javnih nabavki i praćenje realizacije ugovora.
 • Kvalitativni i kvantitativni prijem lekova i medicinskih sredstava, kao i skladištenje istih;
 • Izdavanje lekova sa i van liste lekova koji se prepisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 • Izdavanje lekova pod posebnim režimom izdavanja (lekovi sa opojnim drogama i
 • lekovi van liste lekova);
 • Izdavanje medicinskih sredstava;
 • Praćenje sprovođenja utvrđenih terapijskih protokola lečenja;
 • Pružanje informacija o lekovima i medicinskim sredstvima zdravstvenim radnicima;
 • Konsultacije sa zdravstvenim radnicima u vezi sa racionalnim izborom vrste, doze, oblika i načina aplikacije leka za pacijenta;
 • Konsultacije u oblasti primene bezbedne i efikasne oralne antikoagulantne terapije.
 • Konsultacije u oblasti antimikrobne terapije bazirane na terapijskom monitoringu leka u serumu pacijenta.
 • Praćenje reakcije pacijenta na lek i prijava neželјenih reakcija na lek;
 • Agenciji za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije;
 • Konsultacije sa zdravstvenim radnicima o pravilnoj administraciji leka;
 • Administrativna obrada podataka o potrošnji lekova i medicinskih sredstava na Institutu po odelјenjima;
 • Kreiranje politike racionalnog korišćenja lekova i medicinskih sredstava u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima;
 • Kontinuirana edukacija svih zaposlenih na Odelјenju;
 • Učestvovanje u kliničkim ispitivanjima lekova i medicinskih sredstava;
 • Učestvovanje u međunarodnom projektu Evropske saradnje u nauci u tehnologiji COST Action 15105 u oblasti nestašice lekova, i procene kliničko-farmakoloških potreba pacijenata tokom procene alternativnih terapijskih opcija;
 • U saradnji sa Komisijom za lekove Instituta i Agencijom za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije Odelјenje za farmaceutsku zdravstvenu delatnost sprovodi aktivnosti u oblasti farmakovigilance, koje se odnose na prikuplјanje prijava neželјenih reakcija na lek, kao i drugih problema u vezi sa lekom, a u cilјu praćenja bezbednosti lekova.