Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

Vesna Ilić, dipl. ekon. - rukovodilac

Odeljenje za pravne poslove

Ksenija Anđelković, dipl. prav. - rukovodilac

Kontakt: office@iohbb.edu.rs

Aktivnosti Odeljenja:

 • Organizovanje kompletnih pravnih i opštih poslova, vezanih za efikasno funkcionisanje zdravstvene ustanove;
 • Poslovi zastupanja;
 • Ugovorni odnosi;
 • Sprovođenje postupaka javnih nabavki;
 • Poslovi referenta za slobodan pristup informacijama;
 • Korespondencija sa Ministarstvom zdravlјa, RFZO i drugim organima i ustanovama;
 • Poslovi interne kontrole (služba internih kontrolora);
 • Poslovi kadrovske službe;
 • Poslovi socijalnog rada;
 • Poslovi administracije, prijema pošte i arhiviranja dokumentacije;
 • Obavlјanje i drugih poslova koji nisu pomenuti, a odnose se na delokrug rada organizacione jedinice;

 

Odeljenje za finansijske poslove

Ilić Vesna, dipl. ekon. - rukovodilac

Aktivnosti Odeljenja:

 • Poslovi vezani za finansije zdravstvene ustanove;
 • Poslovi fakturisanja;
 • Poslovi statistike;
 • Poslovi vezani za osnovna sredstva;
 • Poslovi knjigovodstva;
 • Obračun ličnih primanja;
 • Blagajna;
 • Poslovi kontiranja, bilansiranja i izrade periodičnih i završnih obračuna;
 • Poslovi nabavke i skladištenja;
 • Obavlјanje i drugih poslova iz delokruga rada organizacione jedinice.