Istorijat

U predratnom periodu u Srbiji jedan od najvećih zdravstvenih problema predstavlјali su bolesnici sa tuberkuloznim obolјenjima. Godine 1955. Izvršno veće je donelo odluku o izgradnji nove bolnice za lečenje tuberkuloze kostiju dečije paralize, sa kapacitetom od 400 postelјa. U odluci je predloženo da se bolnica izgradi na temelјima započete zgrade za sanatorijum Predsedništva Vlade FNRJ na Dedinju u Beogradu. Stručno rukovođenje Bolnice je povereno Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Prema građevinskom projektu, predviđeno je da zgrada ima 19.865m i da b2 ude podelјena na sedam bolničkih odelјenja. Operacione sale nisu ni bile predviđene prema ovom planu, s obzirom da se smatralo da će se lečenje obavlјati konzervativnim metodama. Rešenje o osnivanju Bolnice donelo je Izvršno veće 1957. godine. U tom rešenju dato je i zvanično ime bolnice:

„Specijalna bolnica za dečju paralizu i koštano-zglobnu tuberkulozu.“ Postojeći projekat je urađen prema planovima arhitekte S. Kliska, uz dodatne izmene radi prilagođavanja nameni objekta.

U međuvremenu su nova saznanja i mogućnosti znatno izmenili epidemiološku situaciju u svetu i Srbiji, pre svega, zahvalјujući vakcinama za suzbijanja dečije paralize, BSŽ vakcini, kao i primeni streptomicina. Ove mere su smanjile nove epidemije dečije paralize i plućne tuberkuloze. Upravo iz tih razloga, kao i činjenice da je započeta gradnja išla u smeru rekreativne namene ustanove, trebalo je izvršiti izmene na već postojećim planovima. Tako je odlučeno da buduća bolnica bude ortopedska institucija. Prvi upravnik je imenovan 1958. i bio je dr Branko Radulović, asistent Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Planirano je da početak rada bolnice bude 1. jula 1961, a do tada se vredno radilo na korekcijama postojećih planova, koje je vršio arhitekta Zloković sa svojim timom. Prihvatio je i izmenu dodatnog spajanja bolničke i administrativne zgrade uz dogradnju 6 betonskih stubova i produženje tog prostora prema glavnom ulazu u bolnicu, obezbedili prostor za amfiteatar sa oko 150 mesta.

Institut za ortopediju Banjica je zdravstvena ustanova koja pod sadašnjim nazivom posluje od 14.07.2020. godine, a sedište je u Beogradu u Ulici Mihaila Avramovića 28.

Institut za ortopediju Banjica je od 2012. godine prva akreditovana ortopedska ustanova u Srbiji, što je potvrda da sprovodi zdravstvenu zaštitu u skladu sa savremenim medicinskim dostignućima, stručnim protokolima i da zadovolјava sve profesionalne standarde.

 

PUBLIKACIJE