Usluge koje pruža Institut

U obavlјanju zdravstvene delatnosti Institut pruža zdravstvene usluge na sekundarnom i tercijarnom nivou iz sledećih oblasti zdravstvene zaštite, specijalnosti i užih specijalnosti, i to:

Usluge Instituta za ortopediju Banjica iz oblasti hirurgije prema vrsti patologije:

 • Lečenje degenerativnih obolјenja velikih zglobova (primarne i sekundarne artroze) operativnim zahvatima ugradnje proteze ili drugim operativnim zahvatima u zavisnosti od indikacije.
 • Neoperativno i operativno lečenje preloma kod odraslih i dece
 • Artroskopska hirurgija velikih zglobova (koleno, kuk, rame, skočni zglob) kod sportskih povreda, nestabilnosti i drugih patoloških stanja.
 • Operativno lečenje primarnih i sekundarnih tumora koštano-zglobnog sistema kod odraslih i dece (biopsija, resekcija, tumorske proteze)
 • Hirurško lečenje posledica reumatskih bolesti
 • Rekonstruktivna hirurgija koštano zglobnog sistema metodom Ilizarova (posledice loše sraslih preloma, inegaliteti ekstremiteta, kontrakture zglobova, osovinski deformiteti, nadoknada koštanih defekata i dr.)
 • Operativni zahvati kod obolјenja kičmenog stuba kod dece i odraslih (primarni i sekundarni tumori kičmenog stuba, diskus hernije, spondilolisteze, spinalne stenoze, trauma kičmenog stuba, deformiteti kičmenog stuba – skolioze, kifoze i dr.)
 • Operativno i neoperativno lečenje ortopedskih bolesti u dečijem uzrastu (razvojni poremećaji kuka, Pertesovo obolјenje, epifizioliza i drugih obolјenja dečjeg kuka, angulacioni i rotacioni deformiteti ekstremiteta, koštane izrasline, koštane ciste, urođeni i stečeni deformiteti stopala, posledice metaboličkih i drugih prirođenih obolјenja koštano zglobnog sistema)
 • Operativno lečenje deformiteta koštano-zglobnog sistema nastalih kao posledica neuroloških obolјenja
 • U okviru ovih poremećaja rade se operativni zahvati na mekim tkivima (tenotomije, tenodeze, elongacije tetiva, transpozicije tetiva, kapsulotomije) i na koštanom tkivu (različite vrste osteotomija, artrodeza i dr.)

Služba je specijalizovana za lečenje stanja iz domena plastične i rekonstruktivne hirurgije, a posebno stanja iz oblasti obolјenja, deformiteta (stečenih i urođenih), traume i posttraumatskih stanja, kao i tumora šake. Takođe, bavimo se i hirurgijom perifernih nerava i rekonstrukcijom defekata mekih tkiva ekstremiteta. U hirurškom lečenju učestvujemo u rešavanju stanja koja zahtevaju multidisciplinarni pristup, kao deo tima (sa ortopedima, fizijatrima i opštim hirurzima).

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost pruža sveobuhvatnu specijalističku delatnost iz oblasti interne medicine, pedijatrije, opšte hirurgije. Bavi se dijagnostikom i lečenjem širokog spektra bolesti pružajući usluge:

 • Prvih internističkih/pedijatrijskih pregleda
 • Kontrolnih internističkih/pedijatrijskih pregleda
 • Konzilijarnih pregleda
 • Pregleda pacijenata u trijažnoj ambulanti Hitne službe Instituta
 • Pregleda pacijenata sa osteoporozom
 • Ehokardiografskih pregleda
 • Specijalističko konsultativnih pregleda
 • Subspecijalističkih pregleda kardiologa
 • Subspecijalističkih pregleda iz oblasti terapije bola
 • Zdravstvenog prosvećivanja pacijenata Instituta

U organizacionom smislu Služba funkcioniše sa sedam internista, dva pedijatra i dva opšta hirurga. Radno vreme ambulanti gde su internisti/pedijatri raspoređeni,  kao i nedelјni raspored lekara redovno se ažurira i dostupan je na sajtu Instituta.  Stručni kadar je kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju u trendu sa najnovijim medicinskim protokolima i procedurama u vezi lečenja i dijagnostike pacijenata Instituta.

Služba za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju prosečno u toku godine izvede između 8.500 i 9.500 anestezija. Od toga u regionalnoj anesteziji (centralni neuroaksijalni blokovi - spinal i peridural, blokovi nervnih pleksusa i perifernih nerava) preko 70% anestezija.

Odelјenje za intenzivnu terapiju ima 21 krevet sa najsavremenijom opremom za monitoring, negu i tretman pacijenata. U Odelјenju za intenzivnu terapiju godišnje se uspešno leči preko 6.500 operisanih pacijenata. Lekari i osoblјe Službe anestezije uspešno sprovode i terapiju bola ležećih pacijenata.

Odelјenje je koncipirano kao Bolnička banka krvi. Na osnovu Zakona o transfuziji krvi Republike Srbije i Pravilnika o kvalitetu u oblasti transfuzijske medicine delatnosti Odelјenja su:

 • Obezbeđenje dovolјnog broja jedinica krvi i krvnih derivata za potrebe lečenja bolesnika našeg Instituta (hirurški operativni program i terapijske transfuzije);
 • Izvršenje neophodnih imunohematoloških ispitivanja krvno grupne pripadnosti automatizovanim sistemom korišćenja gel tehnike – mikroepruvete;
 • Izvođenje testova podnođlјivosti krvi u okviru pripreme jedinica krvi za transfuziju automatizovanim sistemom, korišćenjem gel tehnike – mikroepruvete;
 • Izvođenje programa različitih strategija autolognih transfuzija;
 • Obavlјanje testova iz oblasti hemostaze automatizovanim sistemima (preoperativno izvođenje skrining testova hemostaze, ispitivanje funkcije trombocita i rotaciona tromboelastometrija);
 • Kontrole efikasnosti primenjene antikoagulantne terapije u sklopu tretmana odelјenskih bolesnika;
 • Konsultativna delatnost iz oblasti transfuziologije.

Odelјenje je nadležno i za racionalnu primenu krvi i produkata od krvi kao i za bezbedno rukovanje krvlјu i produktima od krvi. Odelјenje je u obavezi da vodi podatke u pisanoj i elektronskoj formi (ustanovlјen je informacioni sistem) koji se odnosi na serološka ispitivanja, izdavanje krvi i komponenata krvi, primaoce krvi i komponenata krvi, autologno spasavanje krvi, poremećaje hemostaze, ozbilјne neželјene događaje i ozbilјne neželјene reakcije i dostavlјanje istih u Upravu za biomedicinu. 

Odelјenje podržava uslove i zahteve u pogledu održavanja kvaliteta krvi i krvnih derivata i uspostavlјa sisteme obezbeđivanja korektivnih mera.

Odelјenje se bavi i naučno – istraživačkim aktivnostima što podrazumeva i mentorske aktivnosti u okviru specijalizacije i subspecijalizacije iz kliničke transfuziologije kao i učešće u različitim kliničkim ispitivanjima.

Osnovna delatnost jesu radiografije i radioskopije koštano-zglobnog sistema. Odelјenje se sastoji iz odelјenskog, ambulantnog i skener dela. Odelјenski deo obavlјa radiografije i radioskopije odelјenskih pacijenata, merenje koštane mase odelјenskih i ambulantnih pacijenata. Ambulantni deo obavlјa radiografije ambulantnih i hitnih pacijenata. Skener obavlјa preglede odelјenskih i ambulantnih pacijenata.

Rad Odelјenja za radiologiju organizovan je i kroz:

 • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
 • Kabinet za EKG

Aktivnosti Kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku:

U IO Banjica je 1989. godine uvedena je ultrazvučna dijagnostika sa primarnim cilјem sistematskog skrininga kukova kod novorođenčadi i odojčadi, dijagnostikovanja i lečenja ortopedsko-traumatoloških akutnih i hroničnih stanja koštano-zglobno, mišićno-tetivnih lezija, kao i dijagnostikovanja patologije tumora lokomotornog sistema. IO Banjica je referentni centar dijagnostike i edukativan centar za lekare raznih profila (ortopede, pedijatre, radiologe...), opredelјene za ultrazvučnu dijagnostiku iz oblasti ortopedije i traumatologije. Danas se na IO Banjica godišnje obavi oko 1500 pregleda kukova novorođenčadi i odojčadi, 300 pregleda ortopedsko-traumatoloških stanja, 600 pregleda kardiovaskularne i abdominalne patologije.

Aktivnosti Kabineta EKG:

Izrada elektrokardiografskih zapisa za potrebe pacijenata stacioniranih u Institutu

Rad se zasniva na organizovanju i primeni savremene dijagnostike i fizikalne terapije za sve eksterne i interne pacijente, kojima je ovaj vid terapije potreban. Na odelјenju podrazumeva rad lekara – specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije sa fizioterapeutskim timom na prevenciji komplikacija imobilizacije, na primeni preoperativne i postoperativne rehabilitacije i na rehabilitaciji neoperativno lečenih pacijenata. Nastavak započete rehabilitacije za vreme hospitalizacije, po otpustu pacijenata, kao i ambulantno lečenih pacijenata sa povredama i obolјenjima lokomotornog sistema se sprovodi u okviru Dnevne bolnice.

Terapijske metode: kineziterapija, termoterapija, mehanoterapija, elektroterapija, sonoterapija, laser, magnetna terapija, radna terapija, i specijalni programi kineziterapije za decu sa deformitetima kičmenog stuba i grudnog koša. Specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije su članovi internog Konzilijuma za osteoporozu i Konzilijuma za prevenciju dečije osteoporoze i metabolička obolјenja skeleta. Sprovode dijagnostička ispitivanja u EMGkabinetu.

U okviru Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju postoje:

 • Kabinet za EMNG
 • Dnevna bolnica

Одељење биохемијско-хематолошке лабораторије је специјализовано за спровођење лабораторијских анализа на аутоматским анализаторима (Beckman Coulter, AU640; Beckman Coulter, AU480; Roshe, Cobas e411; Ilyte) који омогућавају рад анализа из свих области клиничке биохемије. Уз класичне анализе за праћење метаболизма основних параметара (шећера, масти, протеина, креатинина, урее, билирубина, итд.), ензима (AST, ALT, GGT, ALP; AMY, итд.), електролита, микроелемената, радимо и јединствене анализе из области имунохемије везане за хормоне, туморске, срчане маркере, коштане маркере и маркере упалног процеса. Из програмa терапијског праћења лекова -Therapeutic drug monitoring (TDM) радимо одређивање нивоа vancomycina у серуму. Комплетна крвна слика је један од најзначајнијих хематолошких рутинских лабораторијских тестова. Одређивање хематолошких параметара се изводи на аутоматским анализаторима (Beckman Coulter, LH 780; Beckman Coulter, ACT diff.; Advia 2120i) који омогућавају добру диференцијацију при анализи крвне слике. Добра диференцијација је од непроцењиве важности јер пружа лекару велики број клинички значајних информација: за детекцију и праћење анемија, диференцијацију анемија, детекцију инфекција, алергија, системских хематолошких обољења и др. Мерење концентрације D-dimera је битан елемент у дијагностици дубоке венске тромбозе и плућне емболије.

У лабораторији се дневно обради око 400 узорака крви и других биолошких материјала болничких пацијената и око 40 узорака амбулантних пацијената.

Амбулантним пацијентима се раде анализе за дијагностику остеопорозе и анализе за контролу терапије остеопорозе.

Одељење микробиологије годишње прими и обради око 20000 микробиолошких узорака стационарних и амбулантних пацијената. Највећи број узорака чине брисеви рана (културе ткива, пунктати, ексудати), затим уринокултуре, брисеви грла и носа, хемокултуре, спутум/пулмонални секрет, копрокултуре, перианални отисци и брисеви, тест на токсин Clostridium difficile, култура на микобактерије, реуматске пробе (ASO и Waaler-Rose test). Уведени су и тестови на маркере трансмисивних болести (ЕLISA тестови и VDRL тест), за потребе коштане банке Института. Одељење врши и епидемиолошки надзор над целом болницом. У циљу превенције интрахоспиталних инфекција врши се контрола контаминације болничке средине узимањем брисева радних површина, прибора за јело, опреме и руку особља, као и контрола на клицоноштво. Врши се контрола стерилности материјала и процеса стерилизације у парним и сувим стерилизаторима. Такође, Одељење организује уписивање и транспорт материјала за патохистолошке прегледе на Институту за патологију, врши пријаву хроничних незаразних и заразних болести, надзор над болничким инфекцијама и организује и спроводи вакцинацију запослених против хепатитиса Б, сезонског грипа, као SARS COV 2 вируса

Odelјenje biohemijsko-hematološke laboratorije je specijalizovano za sprovođenje laboratorijskih analiza na automatskim analizatorima (Beckman Coulter, AU640; Beckman Coulter, AU480; Roshe, Cobas e411; Ilyte) koji omogućavaju rad analiza iz svih oblasti kliničke biohemije. Uz klasične analize za praćenje metabolizma osnovnih parametara (šećera, masti, proteina, kreatinina, uree, bilirubina, itd.), enzima (AST, ALT, GGT, ALP; AMY, itd.), elektrolita, mikroelemenata, radimo i jedinstvene analize iz oblasti imunohemije vezane za hormone, tumorske, srčane markere, koštane markere i markere upalnog procesa. Iz programa terapijskog praćenja lekova -Therapeutic drug monitoring (TDM) radimo određivanje nivoa vancomycina u serumu. Kompletna krvna slika je jedan od najznačajnijih hematoloških rutinskih laboratorijskih testova. Određivanje hematoloških parametara se izvodi na automatskim analizatorima (Beckman Coulter, LH 780; Beckman Coulter, ACT diff.; Advia 2120i) koji omogućavaju dobru diferencijaciju pri analizi krvne slike. Dobra diferencijacija je od neprocenjive važnosti jer pruža lekaru veliki broj klinički značajnih informacija: za detekciju i praćenje anemija, diferencijaciju anemija, detekciju infekcija, alergija, sistemskih hematoloških obolјenja i dr. Merenje koncentracije D-dimera je bitan element u dijagnostici duboke venske tromboze i plućne embolije.

U laboratoriji se dnevno obradi oko 400 uzoraka krvi i drugih bioloških materijala bolničkih pacijenata i oko 40 uzoraka ambulantnih pacijenata.

Ambulantnim pacijentima se rade analize za dijagnostiku osteoporoze i analize za kontrolu terapije osteoporoze.

Odelјenje mikrobiologije godišnje primi i obradi oko 20000 mikrobioloških uzoraka stacionarnih i ambulantnih pacijenata. Najveći broj uzoraka čine brisevi rana (kulture tkiva, punktati, eksudati), zatim urinokulture, brisevi grla i nosa, hemokulture, sputum/pulmonalni sekret, koprokulture, perianalni otisci i brisevi, test na toksin Clostridium difficile, kultura na mikobakterije, reumatske probe (ASO i Waaler-Rose test). Uvedeni su i testovi na markere transmisivnih bolesti (ELISA testovi i VDRL test), za potrebe koštane banke Instituta. Odelјenje vrši i epidemiološki nadzor nad celom bolnicom. U cilјu prevencije intrahospitalnih infekcija vrši se kontrola kontaminacije bolničke sredine uzimanjem briseva radnih površina, pribora za jelo, opreme i ruku osoblјa, kao i kontrola na kliconoštvo. Vrši se kontrola sterilnosti materijala i procesa sterilizacije u parnim i suvim sterilizatorima. Takođe, Odelјenje organizuje upisivanje i transport materijala za patohistološke preglede na Institutu za patologiju, vrši prijavu hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti, nadzor nad bolničkim infekcijama i organizuje i sprovodi vakcinaciju zaposlenih protiv hepatitisa B, sezonskog gripa, kao SARS KOV 2 virusa