Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику


Руководилац Службе:


Шеф одсека медицинске информатике:

 • Јелена Мијушковић

 

Активности Службе:

Рад Службе за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику организован је кроз Одсек за унапређење квалитета рада и Одсек за медицинску информатику.

У оквиру Одсека за унапређење квалитета рада обављају се послови:

 • Координацијa и израдa стратешких, оперативних и годишњих планских докумената (дугорочних, средњорочних и краткорочних планова пословања);
 • Праћење спровођења усвојених стратегија и планова;
 • Формирање и ажурирање базе података и документације у вези са плановима и извештајима;
 • Обраде и анализе екстерних и интерних података, планова и извештаја организационих јединица Института;
 • Управља процесом акредитације у Установи;
 • Прати, сумира и анализира податке за показатеље квалитета;
 • Израда едукативног материјала, образаца и упутстава;
 • Унапређење функционалности и ажурирање веб-сајта Института;
 • Послове комуникације са јавношћу (PR активност).

У оквиру Одсека за медицинску информатику  обављају се послови:

 • Администрирање свих информационих система и помоћ свим корисницима система у раду;
 • Администрирање календара рада свих лекара и опреме на Институту у Интегрисаном Здравственом Информационом Систему;
 • Праћење законских измена везаних за медицинску документацију и предузимање активности да исте буду промењене у оквиру информационих система .
 • Планирање и унапређење софтвера и мрежне инфраструктуре, редовним ажурирањем Windows оперативног система  на свим рачунарима на Институту и заштитом од вируса;
 • Оптимизација коришћења хардвера;
 • Редовно ажурирање сајта Института;
 • Регистар пацијената, прикупљање свих неопходних параметара о ортопедском лечењу у оквиру Установе.

Одсек за унапређење квалитета рада се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите у сарадњи са Комисијом за унапређење квалитета рада. Ова активност се континуирано спроводи од стране сестара и техничара задужених за рад на унапређењу и контроли квалитета здравствене заштите у Установи.

Одсек медицинске информатике обезбеђује несметано свакодневно  функционисања  и безбедност свих информационих система на Институту,сервера, рачунара, рачунарске мреже,интернета и целокупне хардверске опреме.

 

 

Prim. dr sc. med. Весна Николић, руководилац Службе